دانلود رایگان


قتل و عوامل موثر بر قتل در حقوق ایران رشته حقوق قضایی - دانلود رایگاندانلود رایگان قتل و عوامل موثر بر قتل در حقوق ایران رشته حقوق قضایی در قالب فايل ورد که شامل 90 صفحه و قابل ويرايش مي باشد.مقدمهقتلبزرگترین تعرض به تمامیت جسمانی اشخاص است که

دانلود رایگان

قتل و عوامل موثر بر قتل در حقوق ایران رشته حقوق قضایی در قالب فايل ورد که شامل 90 صفحه و قابل ويرايش مي باشد.

مقدمه
قتلبزرگترین تعرض به تمامیت جسمانی اشخاص است که خود دارای انواعی است و بر اساس عنصر روانی شدت و خفت آن مشخص میگردد. قتل در قانون مجازات اسلامی به مواردی همچون قتل، عمد (بند الف م 206) قتل در حکم عمد (بند ب و ج م 206) قتل خطا شبیه عمد (بند ب م 295) قتل خطای محض (بند الف م 295) قتل در حکم شبه عمد (تبصره 2 ماده 295) قتل در حکم خطای محض (تبصره 1 م 295) قتل غیرعمد (م 616-م 714) قتل در اثنای منازعه (م 615 ق م ا) تقسیم میگردد که در حقوق جزای فرانسه به قتل عمد ضرب و جرح منتهی به فوت ، و قتل غیرعمد تقسیم میگردد. در میان موارد فوق‌الذکر قتل عمد شدیدترین آنهاست که در حقوقجزای ایران به مصادیقی همچون قتل عمدی محض ، قتل در حکم عمد و قتل در اثنای منازعه و در فرانسه به قتل عمدی ساده و قتل عمدی مشدده تقسیم می‌گردد. که در بر گیرنده مواردی از قبیل: مسمومیت منجر به مرگ ، قتل سبق تصمیم قتل مستخدمین دولت ، قتل در اثر احراق عمدی، قتل توام با جنایت یا جنحه دیگر و قتل اولیا است . مواد از قتل عمدی محض (قتل با سونیت مسلم) آن است که جانی با قصد سلب حیات از مجنی علیه (ازهاق روح) بوسیله فعل غالبا یانادرا کشنده سبب قتل مجنی علیه گردد. برای تحقق قتل عمدی محض سونیت خاص و عام تواما الزامی است . قتل در حکمم عمد نوع اول (ارتکاب قتل با فعل قتاله مطلق) زمانی ارتکاب مییابد که جانبی بدون قصد با ارتکاب فعل نوعا کشنده مطلق مباشر تا با تسبیباسبب قتل دیگری گردد. و هرگاه جانی بدون قصد قتل با ارتکاب فعل قتاله نسبی سبب قتل دیگری گردد قتل در حکم نوع دوم (ارتکاب قتل با فعل قتاله نسبی) تحقق یافته است . مصداق دیگر قتل عمدی محض در حقوق ایران قتل در اثنای منازعه است که میتواند ماهیتا مشمول یکی از موارد فوق‌الذکر گردد ولی بعلت ارتکاب در شرایط خاص مجازات آن تشدید میگردد. مجازات قتل عمدی در حقوق جزای ایران قصاص نفس است . اما در حقوق جزای فرانسه مجازات قتل عمدی ساده (هیجانی) سی سال حبس جنایی و مجازات قتل عمدی مشدده حبس جنابی دائمی است .
بیان مسئله
درقانون مجازات اسلامی و به طور کلی در هیچ یک از مقررات کیفری گذشته، تعریفی از شروع به جرم به عمل نیامده و مقنن تنها به تشریح مسئله شروع به جرم بسنده کرده است. در همین راستا، از شروع به قتل عمدی نیز تعریفی دقیق ومشخص در قوانین مدونه صورت نگرفته و لذا ارائه تعریفی مناسب از شروع به قتل عمدی، تا اندازه ای دشوار به نظر می رسد، مع ذالک تعریفی را که می توانبا توجه به ماده (613) ق.م.ا، از شروع به قتل به عمل آورد را در ذیل بیان می داریم:
«شروع به قتل عمد زمانی تحقق می یابد که فردی به قصد سلب حیات از دیگری مبادرت به انجام عملیاتی داخل در عنصر مادی قتل عمد نماید، ولی قصد مرتکب به عللی خارج از اراده، معلق و بی اثر مانده و عملیات اجرایی به نتیجه مورد نظر مرتکب ختم نگردد.»
مانند موردی که فردی با قصد ارتکاب قتل، مبادرت به ریختن سم در فنجان قهوه دیگری نماید، ولی به واسطه انجام عملیات سریع درمانی، اثر سم رفع شده و از مجنی علیه سلب حیات صورت نگیرد.
فرضیه های تحقیق
اهمیت موضوع
شروعبه جرم به عنوان مفهومی جدید، در یکی یا دو قرن اخیر شکل گرفته و به عنواننهادی جدید و مستقل در حقوق کیفری امروز مطرح گردیده است. در گذشته آنچه که از اهمیت برخوردار بود، صرف ارتکاب جرم بود؛ به عبارتی، جرم یا ارتکاب می یافت و یا ارتکاب پیدا نمی کرد و در صورت اخیر، مجازاتی هم بر کسی که نتوانسته بود فعل مجرمانه خویش را به اتمام برساند، بار نمی گردید؛ اما، بتدریج مفهوم نظم عمومی به عنوان ملاک تعیین جرایم و مجازاتها مورد توجه جوامع مختلف قرار گرفت؛ به گونه ای که امروزه هر عملی که بتواند مراتب اخلال در نظم عمومی جامعه را فراهم نماید، از لحاظ اصول و قواعد حاکم بر حقوق کیفری قابلیت جرم انگاری، تعقیب و مجازات را دارد که شروع به جرم نیز به عنوان مفهومی جدید یکی از این موارد است.
ازنظر قانونی در کشور ایران، شروع به جرم در قانون سال 1304 و قانون مجازات عمومی سال 1352، مورد توجه مقنن قرار گرفته بود و به عبارتی، شروع به جرم در جنایات، خود به عنوان جرمی مستقل، قابلیت تعقیب و مجازات داشت و در امورجنحه نیز وفق ماده (23) این قانون، منوط به تصریح در قانون گردیده بود، کهاین معنا تا سال 1362؛ یعنی، تا زمان تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی به قوت خود باقی بود، اما پس از آن با تصویب ماده (15) قانون راجع به مجازات اسلامی، عنوان مستقل شروع به جرم مخدوش گردید و مقنن آن را به عنوانجرمی مستقل واجد تعقیب و مجازات ندانست و تنها در صورتی امکان تعقیب و مجازات فردی که شروع به ارتکاب جرمی کرده بود وجود داشت که عملیات و اقداماتی را که وی در راستای ارتکاب جرم مورد نظر خویش انجام می داد، واجد عنوان مستقل مجرمانه باشد. در سال 1370 نیز که قانون مجازات اسلامی به تصویب رسید، مقنن مجدداً از همین رویه پیروی نمود؛ لذا در حال حاضر از نظر قانونی، اصل بر عدم جرم بودن شروع به جرم محسوب است مگر در مواردی که مقنن خلاف آن را تصریح نموده باشد، همچون موارد شروع به کلاهبرداری و یا اینکه همان اندازه از عملیات اجرایی، خود واجد عنوان مستقل مجرمانه باشد که در صورت اخیر، تعقیب و مجازات مرتکب به اعتبار ارتکاب شروع به جرمی که ناتمام مانده نخواهد بود، بلکه به اعتبار ارتکاب جرم تامی خواهد بود که مرتکب در راستای وصول به نتیجه جرم مورد نظر خویش انجام داده است.
باتوجه به مراتب مذکور، شروع به قتل عمدی نیز علی رغم اهمیت موضوع به لحاظ اخلال در نظم عمومی، از نظر قانونی غیر قابل تعقیب و مجازات می نمود؛ چرا که، به عنوان مثال در مواردی که فردی به قصد سلب حیات از مجنی علیه مبادرت به پرتاب کردن وی در آب می نمود و یا اینکه با ریختن سم در غذای او قصد ازهاق نفس از وی را داشت؛ ولی از مجنی علیه به عللی خارج از اراده مرتکب سلب حیات نمی گردید، از نظر قانونی غیر قابل تعقیب و مجازات بود؛ چرا که صرف در آب انداختن کسی یا سم دادن به غیر، از نظر قانونی جرم تلقی نمی گردید تا مرتکب آن قابل تعقیب و مجازات باشد. نهایتاً در سال 1375، مقنن باتصویب ماده (613) ق.م.ا، شروع به قتل عمد را به عنوان جرمی مستقل مورد توجه قرار داد و آن را واجد عنوان مستقل مجرمانه دانست که ما در این مقوله،به بررسی ماده مذکور و مسئله مجازات مندرج در این ماده با توجه به مصادیق قابل فرض آن می پردازیم.


قتل، و، عوامل ،موثر، بر ،قتل، در، حقوق ،ایران ،رشته، حقوق ،قضایی،قتل و عوامل موثر ،بر ،قتل در حقوق ایران، رشته حقوق قضایی،قتل و عوامل موثر بر قتل در حقوق ایران رشته حقوق قضایی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


قتل و عوامل موثر بر قتل در… | شبکه مقاله

... قتل و عوامل موثر بر قتل در حقوق ... در حقوِق ایران 60. قتل ... و قتل و عوامل موثر بر ...

پایگاه تخصصی نشر مقالات حقوقی - حق گستر

تفسیر و اجرای معاهدات دوجانبۀ مالیاتی به علت عدم وجود رویۀ قضایی و ابهام در قواعد ...

کار تحقیقی رشته حقوق بصورت کاملا تخصصی

دانشجویان عزیز به سایت تخصصی رشته حقوق خوش امدید. لطفا پس از انتخاب موضوع و هماهنگی با ...

قتل و عوامل موثر بر قتل در حقوق ایران - …

%30 تخفیف برای بیش از 150 مجموعه ورزشی و تفریحی در تهران ... ایران و جهان | Mehr ... رشته مهندسی ...

الف - اینفوگرافی/ مقایسه جرم و جنایت در ایران و

بر اساس آخرین آمار اعلامی قوه قضائیه از رتبه بندی و فراوانی جرم در ایران و با توجه به ...

پایان نامه بررسی تطبیقی قتل عمد با فعل نوعاً کشنده در حقوق ...

... 31 بررسی تطبیق قتل عمد در حقوق ایران و ... عوامل موثر بر قتل در حقوق ... رشته حقوق ...

پارسینه|Parsine

عطاء‌الله بهمنش درگذشت; واکنش ایران به قطع ارتباط ۴ کشور عربی با قطر; راهپیمایی مردم ...

حقوق,فقه,دانلود,رایگان,پایان نامه,پروژه,مقاله,مقالات ...

... قتل و عوامل موثر بر قتل در حقوق ... در حقوِق ايران 60 ; قتل فرزند ... رشته کلیپ و ...

قتل و عوامل موثر بر قتل در… | شبکه مقاله

... قتل و عوامل موثر بر قتل در حقوق ... در حقوِق ایران 60. قتل ... و قتل و عوامل موثر بر ...

بانك موضوعات پايان نامه رشته فقه و حقوق- همه …

گرایش حقوق کیفری و جرم شناسی : حقوق كيفري عمومی و اختصاصی، حقوق بشر، جرم شناسي، عدالت ...

پایان نامه ارشد رشته حقوق - بررسی علل بروز قتل‌های …

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق ... در ایران ... عوامل موثر بر وقوع قتل های ...

پایان نامه ارشد رشته حقوق - بررسی علل بروز قتل‌های …

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق ... در ایران ... عوامل موثر بر وقوع قتل های ...

تحقيق ماهيت شركت در جرم و اركان وعناصر متشكله آن …

تحقیق ماهیت شرکت در جرم و ارکان وعناصر متشکله آن. با بهره بری از تقریرات حضرت آیه الله ...

عزادارن بیل

مجموعه کامل سوالات تشریحی همراه باپاسخ کتاب جامعه شناسی2سوم متوسطه95-94بررسی سطح آگاهی پرسنل اتاق عمل از منابع احتراق در اتاق عمل و راههای پیشگیری از آن

مرور اجمالی به کتاب ارزشمند 10 گفتار استاد مطهری

پلان های رشته معماری

آموزش نقطه کردن فرش

پایان نامه درباره کنترل دوجهته با DC های موتور فیدبک دیجیتال

160 نکته مدیریتی

کتاب- روابط و تعریفهای بین الکتريسيته و مغناطيس- در 26 صفحه