دانلود رایگان


دانلود پایان نامه رابطه بین محافظه کاری حسابداری و ریسک ورشکستگی - دانلود رایگاندانلود رایگان شرح مختصر : این پژوهش روابط موجود در میان حسابداری محافظه کارانه و ریسک ورشکستگی را مورد بررسی قرار می دهد، که محافظه کاری سبب افزایش اموال و پول نقد و

دانلود رایگان شرح مختصر : این پژوهش روابط موجود در میان حسابداری محافظه کارانه و ریسک ورشکستگی را مورد بررسی قرار می دهد، که محافظه کاری سبب افزایش اموال و پول نقد و ورشکستگی به عنوان شرایطی که در آن پول نقد به میزان کافی وجود ندارد.تبعیت می کند، بنابراین تئوری حسابداری حاکی از وجود رابطه بین این دو مقوله است. در این پژوهش از طبقه بندی محافظه کاری مشروط و نامشروط و از مدل پیش بینی ورشکستگی زاوگین و آلتمن که طیفی از احتمال ورشکستگی را ارائه می دهند استفاده شده است.
جهت بررسی رابطه در شرایط بازار سرمایه ایران در دوره زمانی ۱۳۸۸-۱۳۷۹ جامعه مطالعاتی شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که با استفاده از روش حذف سیستماتیک شرکت هایی که اطلاعات مورد نیاز پژوهش ما را فراهم نکردند حذف و تعداد ۷۶ شرکت انتخاب شوند. پس متغیر های پژوهش مورد شناسایی قرار گرفته و جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات، از داده های به دست آمده از نرم افزار های رهاورد نوین، برای محاسبه متغیر های پژوهش ازنرم افزار Excel استفاده شده است.
این داده ها جهت آزمون فرضیه ها توسط نرم افزار Spss به کمک آماره های توصیفی و استنباطی نظیر تحلیل همبستگی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. ازتحقیق این نتایج حاصل شد فرضیه اصلی اول: بین محافظه کاری حسابداری و ریسکورکستگی طبق مدل آلتمن در بازار سرمایه ایران ارتباط معنادار وجود دارد. با توجه به تقسیم محافظه کاری به مشروط، مولفه های آماری به دست آمده از آزمون های آماری مربوط به متغیر های این فرضیه نشان می دهد که متغیر ها دارای ارتباط خطی و معکوس با یکدیگر هستند.
ر نتیجه فرض خطی بودن رابطه بین محافظه کاری مشروط و نامشروط و ریسک ورشکستگی تایید می گردد. فرضیه اصلی دوم: بین محافظه کاری و ریسک ورشکستگی طبق زاوگین در بازار سرمایه ایران ارتباط معنادار وجود دارد. با توجه به سنجش محافظه کاری از طریق تقسیم بین محافظه کاری مشروط ونامشروط، مولفه هایآماری به دست آمده از آزمون های آماری مربوط به متغیر های این فرضیه نشان می دهد که محافظه کاری مشروط و نامشروط با ریسک ورشکستگی طبق مدل زاوگین دارای ارتباط خطی و معکوس هستند. در نتیجه فرض خطی بودن رابطه بین متغیر هاتایید می گردد.
نتایج مقایسه ای حاصل از دو فرضیه اصل پژوهش نیز حاکی از این مهم است کهرابطه بین محافظه کاری مشروط و ریسک ورشکستگی طبق دو مدل آلتمن و زاوگین قوی تر از رابطه بین محافظه کاری نامشروط و این دو مدل می باشد. نتایج به دست آمده در این پژوهش با سایر تحقیقات جهانی به خصوص نتایج تحقیق فرانک و همکاران (۲۰۱۰) مطابقت کاملی را نشان می دهد و می تواند کلیه گروه های ذی نفع درون سازمانی و برون سازمانی را در اتخاذ تصمیمات خود یاری کند.
فهرست :
چکیده
مقدمه
فصل اول کلیات تحقیق
مقدمه
تاریخچه مطالعاتی
بیان مسئله
چهار چوب نظری تحقیق
فرضیه های تحقیق
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
حدودمطالعاتی
قلمرو مکانی
قلمرو زمانی
قلمرو موضوعی
تعریف مفاهیم و واژه های کلیدی
فصل دوم مروری بر ادبیات تحقیق
بخش اولمبانی نظری
ورشکستگی
تعریف محافظه کاری
احتیاط
معیارهای ارزیابی محافظه کاری
معیارهای خالص دارایی ها
معیارهای سود و اقلام تعهدی
معیارهای رابطه سود و بازده سهام
تقسیم انواع محافظه کاری
محافظه کاری مشروط (محافظه کاری سود و زیانی محافظه کاری از پیش تعیین شده)
محافظه کاری نامشروط (محافظه کاری ترازنامه ای محافظه کاری آینده نگر)
روش های اندازه گیری محافظه کاری
روش ها اندازه گیری محافظه کاری مشروط
روش های اندازه گیری محافظه کاری نامشروط
تعریف ورشکستگی
بررسی قانون ورشکستگی در برخی کشورها
بررسی قانون ورشکستگی ایران
دلایل ورشکستگی
دلایل درون سازمانی
مراحل ورشکستگی
دوره نهفتگی
دوره کسری وجوه نقد
دوره نبود توان پرداخت دیون کامل
ورشکستگی از نظر حقوقی
بررسی استانداردهای موضوعه توسط مراجع حرفه‌ای مختلف در مورد تداوم فعالیت
شیوه‌های ارزیابی تداوم فعالیت
ارزیابی تداوم فعالیت با استفاده از مقررات قانون تجارت
ارزیابی تداوم فعالیت با استفاده از گزارش حسابرسان
استانداردهای حسابرسی مربوط به تداوم فعالیت
پیش بینی ورشکستگی شرکت‌های کوچک و کاربرد شاخص‌های غیرمالی
پیش‌بینی
کاربرد نسبت‌های مالی
انواع مدل‌های توانمندی مالی
روش تجزیه و تحلیل نسبتها
مدل‌های چند متغیره برای پیش‌بینی ورشکستگی
اشکالات مدل ممیزیتجزیه و تحلیل متمایز کننده
مدل‌های احتمال شرطی
مشکلات مدل‌های پیش‌بینی ورشکستگی
توسعه مدل‌های پیشین پیش‌بینی توانمندی مالی
مدل‌های پیش‌بینی ورشکستگی
مدل ویلیام بیور
مدل آلتمن
مدل اسپرین گیت
مدل اوهلسونمدل احتمال شرطی
مدل زمیجوسکی
مدل فالمر
مدل سی اسکوار
مدل گرایس
ارزیابی مدل زاوگین برای رتبه‌بندی مالی شرکت‌ها
بخش دوم پیشینه تحقیق
پیشینه تحقیقات انجام شده خارج ازکشور
پیشینه تحقیقات انجام شده در ایران
پژوهش های انجام شده در زمینه ورشکستگی در ایران
فصل سوم روش‌ اجرای تحقیق
مقدمه
روش تحقیق
جامعه و نمونه آماری
روش های جمع آوری اطلاعات
روش تحقیق
مدل های مورد استفاده برای آزمون فرضیه های تحقیق
متغیر های تحقیق
متغیر مستقل
متغیر وابسته
روش تجزیه و تحلیلاطلاعات
تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده خطی
اعتبار درونی و برونی پژوهش
فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده‌ها
مقدمه‏
شاخص های توصیفی متغیرها
روش آزمون فرضیه ها ی تحقیق
تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق
بررسی فرض نرمال بودن متغیرها
خلاصه تجزیه وتحلیل ها به تفکیک هرفرضیه به شرح ذیل بیان می شود
تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی اول
تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی الف
تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی ب
تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی دوم
تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی الف
تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی ب
فصل پنجم نتیجه‌گیری و پیشنهادات
مقدمه
نتیجه گیری کلی تحقیق
ورشکستگی
پیشنهاد بر مبنای فرضیه های پژوهش
پیشنهاد برای پژوهش های آتی
محدودیت های تحقیق
پیوست ها
فهرست شرکت ها
منابع و ماخذ
منابع فارسی
منابع لاتین
چکیده لاتین


دانلود


پایان


نامه


رابطه


بین


محافظه


کاری


حسابداری


و


ریسک


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود جزوه اصول حسابداری 2 - پروژه دات کام

پروژه دات کام یک وب سایت مرجع، با هدف انتشار مقاله، تحقیق، پروژه و پایان نامه های ...

مترجم سیدخلیل مرتضوی ( کوردستان)

+نوشته شده در پنجشنبه بیست و یکم شهریور ۱۳۹۲ساعت 17:31 توسط مترجم سیدخلیل مرتضوی |

مقاله بیس بانکی مدیریت امور مالی انجام پایان نامه

فقط مشاوره در انجام پایان نامه انتخاب موضوع پایان نامه سمینار پروپوزال انتخاب موضوع ...

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

ردیف عنوان دانشجو دانشکده گروه تاریخ دفاع; ردیف عنوان دانشجو دانشکده گروه تاریخ دفاع

دانلود جزوه اصول حسابداری 2 - پروژه دات کام

پروژه دات کام یک وب سایت مرجع، با هدف انتشار مقاله، تحقیق، پروژه و پایان نامه های ...

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

ردیف عنوان دانشجو دانشکده گروه تاریخ دفاع; ردیف عنوان دانشجو دانشکده گروه تاریخ دفاع

تماس با ما | اتحادیه طلا

آیا عموم می توانند از وب سرویس استفاده کنند ؟ از چه طریق و چگونه؟ وب سرویس. خیر، وب ...

مقاله بیس بانکی مدیریت امور مالی انجام پایان نامه

فقط مشاوره در انجام پایان نامه انتخاب موضوع پایان نامه سمینار پروپوزال انتخاب موضوع ...

مقاله بیس بانکی مدیریت امور مالی انجام پایان نامه

فقط مشاوره در انجام پایان نامه انتخاب موضوع پایان نامه سمینار پروپوزال انتخاب موضوع ...

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

ردیف عنوان دانشجو دانشکده گروه تاریخ دفاع; ردیف عنوان دانشجو دانشکده گروه تاریخ دفاع

دانلود پایان نامه هوش تجاری - پروژه دات کام

عنوان پایان نامه : هوش تجاری. قالب بندی: pdf. قیمت : رایگان. شرح مختصر : امروزه با رشد ...

مترجم سیدخلیل مرتضوی ( کوردستان)

+نوشته شده در پنجشنبه بیست و یکم شهریور ۱۳۹۲ساعت 17:31 توسط مترجم سیدخلیل مرتضوی |

تماس با ما | اتحادیه طلا

آیا عموم می توانند از وب سرویس استفاده کنند ؟ از چه طریق و چگونه؟ وب سرویس. خیر، وب ...

عزادارن بیل

قدرت عادت در کسب و کار

زراعت گیاهان علوفه ایآموزش بازار یابی شبک ای بیزپروپوزال طراحی وبسایت و تعرفه طراحی سایت

زندگینامه آنتونی هاپکینز

انواع قفسه های مورد استفاده در منزل و ابزار یراق آلات

تکنیک های افزایش فروش