دانلود رایگان


بررسی راهکارهای توسعه گردشگری اقتصادی بر مبنای گردشگری روستایی (نمونه موردی روستای ییلاقی اخلمد) - دانلود رایگاندانلود رایگان پایان نامه بررسیراهکارهای توسعه گردشگری اقتصادی بر مبنای گردشگری روستایی (نمونه موردی روستایییلاقی اخلمد)پایان نامه مدیریت جهانگردی. روستای اخلمد چناران

دانلود رایگان پایان نامه بررسیراهکارهای توسعه گردشگری اقتصادی بر مبنای گردشگری روستایی (نمونه موردی روستایییلاقی اخلمد)

پایان نامه مدیریت جهانگردی. روستای اخلمد چناران

چکیده
امروزه توسعه گردشگری روستایی به عنوان راهکاری در جهت توسعه اقتصادی و اجتماعی نواحی روستایی محسوب می‌شود اما توسعه گردشگری همواره با موانعی نظیر موانع ساختاری، زیربنایی، اجتماعی- فرهنگی و موانع آموزشی روبرو است. هدف این مقاله، تحلیل موانع موثر بر توسعه گردشگری روستایی در روستای اخلمد شهرستان چناران می‌باشد. روش کار به صورت میدانی بوده و اطلاعات از طریق پرسش نامه از 200 نفر از روستاییان ساکن در روستای اخلمد جمع آوری گردیده است. روایی صوری پرسش نامه با کسب نظرات صاحب نظران در دانشگاه و کارشناسان اجرایی مربوطه به دست آمد. هم چنین پس از انجام یک مطالعه راهنما و آزمون پایایی پرسش نامه ضریب کرونباخ آلفا 86/0 بدست آمد. داده‌های بدست آمده با استفاده از تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی مورد تحلیل قرار گرفته‌اند. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که از بین موانع موثر در توسعه گردشگری روستایی مانع ساختاری در شهرستان چناران، موثرترین مانع فرآروی توسعه گرشگری روستایی بوده و موانع اجتماع-فرهنگی، زیربنایی و آموزشی در رده بعدی قرار گرفتند. در نهایت با توجه به تحلیل نتایج، پیشنهاداتی کاربردی ارائه شده است.

کلیدواژگان

کلمات کلیدی: گردشگری روستایی؛ توسعه روستایی؛ روش تحلیل سلسله مراتبی؛ روستای اخلمد

مقدمه

انباشتوسرعتنوآوري هايتكنولوژيكي،بهخصوصدربستريازگذارازشيوه توليدفورديستيبهپسافورديستيدرعصرپسامدرندرزيرفشارحاصلازاينتكنولوژي سببشكل گيريتحولاتاجتماعيگرديدهاست. اينامرخودازآنجاناشيميشودكهتأثيرمتقابلهردوامرابزارتوليدوتحولاتاجتماعيلازموملزميكديگرند (پاپلی یزدی و سقایی ،1381 ،12) در اين ميان يكي ازتحولاتاجتماعيدرجوامعمعاصر،پديدار شدناوقاتفراغتبهعنوانيكيازنيازمنديهاياساسيجوامعمعاصروملزوميبراي تابآوردنزندگيتحتسيطرهتكنولوژياست. درراستاياينامرگردشگرينيزبه عنوانيكيازشيوه هايگذراناوقاتفراغتگسترشوتوسعهيافتهاست. گردشگريواوقاتفراغتدرعصرپسامدرنبهعنوانيكحقمحسوبگرديدهوبهپايه هاي زندگيوهستيانسانبدلگشتهاست(پاپلی یزدی و سقایی ،1382 ،38) ساختار گردشگريدرعصرپسامدرنودرپيرامونتحولاتاجتماعي،تغييرات محسوسبسياريراپذيراشدهاست. اهميتيافتنگردشگريدرمقياسخرد يكي ازتغييراتياستكهبيشتردررابطهبادومتغير


پایان نامه گردشگری


اخلمد


پروژه اخلمد


پایان نامه مدیریت جهانگردی


بررسی راهکارهای توسعه گردشگری


گردشگری روستایی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


کتاب مبانی ارتباط با رسانه‎

سوالات دکتری علوم سیاسی 94 با پاسخنامه

سوالات دکتری علوم سیاسی 94 با پاسخنامهملکه مار ها

برق 113. LECTOR: روشی برای کاهش نشتی در مدارات CMOS

رمان

جزوه دست نویس پی سازی کنکور کارشناسی ارشد عمران کلاس آموزشگاه سری عمران ساسان امیر افشاری

دانلود ‫پروژه رایگان تحلیل داده ها در تحقیقات تجاری