دانلود رایگان


ازدواج مسیار چیست ازدواج مسیار ابداع اهل سنت - دانلود رایگاندانلود رایگان ازدواج مسيار ازدواجي است كه در سال‌هاي اخير ميان اهل سنت به ويژهكشورهاي عربي حوزه خليج فارس و خاورميانه شايع شده است. علما و حقوقدانان اهل سنتبه بحث و بررسي

دانلود رایگان

ازدواج مسيار ازدواجي است كه در سال‌هاي اخير ميان اهل سنت به ويژهكشورهاي عربي حوزه خليج فارس و خاورميانه شايع شده است. علما و حقوقدانان اهل سنتبه بحث و بررسي دربارة اين ازدواج پرداخته و از زواياي مختلف آن را تجزيه و تحليلنموده‌اند و عده‌اي قائل به جواز و مشروعيت آن شده و گروهي آن را نامشروع دانسته‌اند.اين نوشتار به معرفي ازدواج مسيار، تفاوت آن با ازدواج‌هاي ديگر، مشروعيت و جايگاهاين ازدواج در بين اهل سنت و ديدگاه فقهاي شيعه دربارة آن، پرداخته است. در ابتدالازم است ويژگي‌هاي ازدواج صحيح از ديدگاه اهل سنت به طور اجمالي بيان شود و سپسازدواج مسيار بر آن تطبيق گردد.

1) ويژگي‌ازدواج صحيح از ديدگاه اهل سنت

از ديدگاه اهل سنت ازدواج داراي اركان، شرايط و مقاصد ذيل است:

1-1) اركان ازدواج

اركان ازدواج عبارت است از وجود زوجين(زن و مرد) و انشاء صيغه (ايجابو قبول) اعم از تلفظ كردن، نوشتن با لفظ يا كتابت يا اشاره در مورد افراد كر ولال.

2-1) شرايط ازدواج

شرايط ازدواج، چند دسته هستند برخي شرط صحت، برخي شرط نفوذ و برخيشرط لزوم ازدواج شمرده مي‌شوند.

1-2-1) شرايط صحت

الف)- زن بر مرد حرام نباشد؛ خواه حرام موقتي مانند خواهر زن ياتحريمي كه در آن شبهه است، مانند طلاق سوم مادامي كه زن در عده است يا در نوعي ازازدواج كه بين فقها اختلاف است، مانند ازدواج متعه؛ ب)- صيغه ايجاب و قبول زمان‌دارنباشد؛ ج)ـ حضور دو شاهد عادل؛ د)- تعيين زوجين به اسم يا صفت يا به اشاره و رضايتو اختيار متعاقدين و عدم احرام به حج يا عمره؛ هـ) حضور وليّ به نظر جمهور اهل سنتبه غير از حنفيه؛ و)- وجود مهر و عدم بيماري خطرناك و عدم تباني زوج با شهود مبنيبر كتمان ازدواج به نظر مالكيه (جزيري، 1419ق: ج4، صص34-24؛ زحيلي، 1428ق: صص85-77).

2-2-1) شرايط نفوذ

شرايط نفوذ انشاء عقد همان شرايط عام تكليف است كه عبارتند از بلوغ؛عقل و حريت. مالكيه در صورتي كه ازدواج توسط زوج صورت گيرد رشد را نيز شرط نفوذدانسته‌اند، اما شافعيه و حنابله رشد را شرط صحت مي‌دانند (همان).

3-2-1) شرايط لزوم

شرايط لزوم شامل: تزويج محجورين توسط وليّ، هم كفو بودن و عدم عيب«جب» و «عنن» مي‌باشد (زحيلي، 1428ق: ص86).

3-1) مقاصد ازدواج

اهداف و مقاصد شريعت از تجويز عقد ازدواج مطابق آيه «و من آياته انخلق لكم من انفسكم ازواجاً لتسكنوا اليها و جعل بينكم مودة و رحمة ان في ذلك لآياتلقوم يتفكرون» (روم، 20). عبارتست از: تحقق پاكدامني و عفت، استقرار، سكون نفس براساس مودت و رحمت، تعاون و سازگاري و اطمينان زوجين به يكديگر، توليد نسل صالحبراي بقاي نوع انسان، قصد دوام و هميشگي بودن ازدواج (شاطبي، بي‌تا: ج2، صص397 396).

2) ازدواجمسيار

1-2) تعريف لغوي

درباره ريشة لغوي واژة مسيار دو نظريه مطرح است. برخي معتقدند:«مسيار ريشة لغوي ندارد. بلكه كلمة عاميانه‌اي است كه در سرزمين نجد در عربستانسعودي به معناي ديدار روزانه (الزيارة النهارية) به كار مي‌رود. وجه تسميه اين نوعازدواج آن است كه شوهر غالباً در ديدارهاي روزانه به ديدن زوجه مي‌آيد، شبيه ديداراز همسايه‌ها» (تميمي، 1418ق: ش 46، ص10). همچنين در تعريف ديگري آمده مسيار ازسير، حركت و عبور گرفته شده و اصطلاح عاميانه‌اي است براي موردي كه مرد در يكي ازشهرهاي مسير گردش و ترددش براي تجارت يا كسب علم با خانمي ازدواج مي‌كند كه درزمان تحصيل يا تجارت نزد زوجه باشد. اين ديدگاه را شيخ يوسف قرضاوي پذيرفته و مي‌نويسد:«مسيار كلمه‌اي است كه در خليج رواج يافته و شايد به معناي مرور به زوجه يا سير بهوي مي‌باشد و ازدواجي است كه در آن زندگي دائمي و مبيت نيست» (اشقر، 1420 ق:ص161).

برخي ديگر معتقدند: «مسيار صيغة مبالغه از سير است» (تميمي، 1418ق:ش46، ص10). سير در لغت راه رفتن در زمين است (راغب اصفهاني، 1362: ص247). «سارالقوم يسيرون سيراً او مسيراً». زماني كه سير امتداد و ادامه يابد در جهتي كهمتوجه آن هستند (ابن منظور، 1997م: ج6، ص454). همچنين عرب مي‌گويد: «سارالكلام اوالمثل» يعني زماني كه كلام شايع و پراكنده شود و «المثل الساري»[1]يعني مثالي كه بين مردم شايع و رايج شده است (انيس و ديگران، 1972م. ج1، ص467). ازديدگاه ايشان، به وسيله مسيار مردي كه كثيرالسير است، توصيف مي‌شود. مانند: «رجلمسيار و سيار». دليل اين كه مسيار براي نوعي ازدواج قرار داده شده، اين است: «درآن التزامي به حقوق زوجيت وجود ندارد و مرد در اين ازدواج حالت مرد سيّاري را داردكه خود را ملتزم به حقوقي كه ازدواج مقتضي آن است مانند نفقه و مبيت نمي‌داند»(اشقر، 1420 ق: ص 161).

برخي نيز نوشته‌اند: «مسيار كلمه‌اي عربي است كه به لهجه اهل باديهباز مي‌گردد و منظور از آن سير به سوي زوجه و خوشحال نمودن وي مي‌باشد» (عرفان بنسليم، بي‌تا: ص3).


ازدواج


مسیار


چیست


ابداع


اهل


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود پاورپوینت نظریه رفاه اجتماعی

شبکه های سلولی GSM

1753 واژه تخصصی حقوق

نمونه سوالات ضوابط شهرداری

مقاله رابطه اصول حسابداری و بانکدارینقشه منطقه 3 اصفهان با فرمت cad

پایان نامه درباره بررسی انواع مشعل های گازی نیروگاه بخار، نحوه کارکرد آنها و چگونگی آنالیز احتراق