دانلود رایگان


احداث گاورداری مکانیزه - دانلود رایگاندانلود رایگان پروژه ای بسیار کامل برای احداث گاورداری صنعتی -دامپروری موضوع طرح :احداث ساختمان و تجهیز تاسیسات وخرید ماشین آلات مورد نیازیک واحد گاوداری به ظرفیت چهار صد

دانلود رایگان پروژه ای بسیار کامل برای احداث گاورداری صنعتی -دامپروری

موضوع طرح :

احداث ساختمان و تجهیز تاسیسات وخرید ماشین آلات مورد نیازیک واحد گاوداری به ظرفیت چهار صد راس گاو مولد ؛ خرید تلیسه آبستن سنگین علوفهمورد نیاز حداقل سه ماه


موقعیت جغرافیائی طرح:اسلام آباد غرب


عملیات اجرای طرح:شامل تسطیح و آماده سازی زمین ؛ ساخت فضای مسقف موردنیاز؛نصب تاسیسات مورد نیاز ؛خرید ماشین الات مورد نیاز ؛خرید دام وعلوفه


اهداف طرح :هدف از اجرای این طرح تامین بخشی از نیاز جامعه به فراوردههای دامی مخصوصا شیر ؛اشتغال زائی نهایتا سود آوری در حد معقول
ردیف

شرح

مساحت(متر مربع)

ارزش واحد

ارزش کل

1

اصطبل گاو شیری

2400

800

1920000

2

اصطبل تلیسه ها

1200

800

960000

3

اصطبل گوساله های نر

200

450

90000

4

بهاربند گوساله های نر

400

120

24000

5

اصطبل گوساله های ماده

200

450

90000

6

بهاربند گوساله های نر

400

120

24000

7

اصطبل گوساله های زیر شش ماه

200

450

90000

8

بهاربند گوساله های زیر شش ماه

400

120

24000

9

باکسهای گوساله

250

100

25000

10

انبار کنسانتره

500

550

275000

11

هانگار علوفه

800

600

480000

12

اتاق انتظار شیر دوشی

200

200

40000

13

شیردوشی

300

900

270000